Privacy verklaring

PRIVACY POLICY

Laatste update: 20 FEBRUARI 2023

Hoe zit het met de opslag van gegevens? Met wie deelt BRAINSTORM BOOSTERS mijn data allemaal? En wat doet BRAINSTORM BOOSTERS met foto’s die tijdens activiteiten worden gemaakt? Onderstaand de antwoorden op deze vragen.

In het kader van de dienstverlening van BRAINSTORM BOOSTERS worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de uitvoering van onze BRAINSTORM BOOSTERS activiteiten, bijvoorbeeld deelname aan een traject of een workshop of als je een nieuwsbrief wil ontvangen. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan je vragen. Je mag je toestemming altijd weer intrekken. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt. Bijvoorbeeld wanneer je op onze website een formulier invult.

Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houden we ons natuurlijk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. In deze privacy policy lichten wij toe:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken
 • Hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren
 • Aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken
 • Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd
 • Welke cookies wij op onze website gebruiken
 • Wat jouw privacyrechten zijn en hoe je een privacyklacht kunt indienen
 • Hoe wij omgaan met wijzigingen van deze privacy policy

Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt ten aanzien van deze privacy policy of de data die BRAINSTORM BOOSTERS over jou heeft opgeslagen, neem dan contact met ons op. Liefst per telefoon of mail.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze klanten, potentiele klanten en leveranciers:

 1. Naam en adresgegevens, zoals organisatienaam, naam, adres, postcode en woonplaats. De contactgegevens die wij opvragen zijn zakelijke gegevens. Als je ervoor kiest om je privé gegevens door te geven, dan behandelen we deze hetzelfde als zakelijke gegevens;
 2. Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 3. Gegevens nodig voor betaling en facturering, waaronder het bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK nummer;
 4. Wanneer je deelneemt aan een BRAINSTORM BOOSTERS activiteit of workshop: gegevens betreffende eisen aan toegankelijkheid en/of dieetwensen;
 5. Wanneer je deelneemt aan een BRAINSTORM BOOSTERS activiteit of een van onze events bezoekt en indien relevant: foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens deze activiteiten. Voorafgaand aan iedere BRAINSTORM BOOSTERS activiteit worden deelnemers in staat gesteld deze toestemming tot het maken van beeldmateriaal te weigeren;
 6. Wanneer je een formulier invult op onze website of een mail stuurt aan info@brainstromboosters.nl, de ingevulde (contact)gegevens en overige verstrekte informatie.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ GEGEVENS?

De hiervoor genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor:

 1. voor onze administratie, inclusief onze interne en accountantscontrole;
 2. om contact met je te houden en om met je te communiceren; waaronder communicatie, relatiemanagement en business development activiteiten zoals uitnodigingen voor events en het verzenden van nieuwsbrieven en andere communicatie die voor jou relevant kan zijn;
 3. om onze dienstverlening te promoten;
 4. als je bij ons solliciteert: voor het behandelen van je sollicitatie;
 5. het kunnen aanbieden en verbeteren van onze dienstverlening;
 6. voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website, voor het analyseren en verbeteren van onze website en ten behoeve van de beveiliging van onze website;
 7. en tenslotte, voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Als je hier vragen over hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

AAN WIE VERSTREKKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

BRAINSTORM BOOSTERS verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan door ons ingehuurde facilitators of de post als we je een pakket willen sturen.

De derden aan wie wij persoonsgegevens ter beschikking stellen, zijn verplicht om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij kunnen persoonsgegevens delen met:

 • Medewerkers van BRAINSTORM BOOSTERS;
 • Onderaannemers die worden ingeschakeld voor een opdracht, bijv. externe facilitators;
 • Leveranciers van ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld post of koeriersdiensten of onze accountant;
 • Software-oplossingen die wij gebruiken, zoals ons CRM, onze email software, factureringsoftware, videoconference tools, digitale whiteboards en andere softwarepakketten;
 • Opdrachtgevers: het beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens activiteiten die voor opdrachtgevers worden georganiseerd, wordt door BRAINSTORM BOOSTERS met opdrachtgever gedeeld, zodat zij de foto’s kunnen gebruiken voor hun eigen communicatiedoeleinden.

Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, draagt BRAINSTORM BOOSTERS er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

HOELANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

BRAINSTORM BOOSTERS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacy policy genoemde doeleinden.

 • Wanneer je als klant of deelnemer gebruik maakt van een of meer van onze diensten bewaren wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie.
 • Bepaalde contract en factuur gerelateerde gegevens bewaren we langer, tot wel 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.
 • Beeldmateriaal verzameld tijdens uitvoering van activiteiten bewaren wij in principe zonder eindtermijn. Komt je beeldmateriaal tegen waar jij op staat en wil je dat liever niet (meer)? Stuur ons dan een bericht zodat we een passende oplossing kunnen zoeken, waarbij doel is het betreffende beeldmateriaal zo snel mogelijk te verwijderen.
 • De gegevens die je aan ons verstrekt bij je sollicitatie worden tot vier weken na het afsluiten van de sollicitatieprocedure bewaard. Als je hiervoor toestemming geeft, houden wij je persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om je voor eventuele toekomstige vacatures bij BRAINSTORM BOOSTERS te benaderen.

HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

BRAINSTORM BOOSTERS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.

Ons team en onze onderaannemers zijn gebonden aan geheimhouding en gehouden aan instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer je gebruik maakt van onze website of een van de online tools die wij inzetten tijdens onze activiteiten worden alle daarin ingevulde gegevens versleuteld verstuurd middels SSL (secure socket layer) protectie.

Let op: informatie die je aan BRAINSTORM BOOSTERS stuurt via de reguliere e-mail is nooit helemaal veilig en dus kunnen we hiervan de vertrouwelijkheid ook niet garanderen. Uiteraard geldt dat wij de informatie wel vertrouwelijk zullen behandelen.

Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, neem dan contact op met ons.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via onze website op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als je onze website gebruikt. Hieronder vind je uitleg over de verschillende soorten cookies die onze website gebruikt.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) de websites van BRAINSTORM BOOSTERS en maken het bijvoorbeeld mogelijk om te onthouden in welke taal je onze website wil raadplegen. Onze website slaat hiertoe een sessiecookie op.

Analytische cookies
Om goed in staat te zijn om onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoekers en je een prettige website-ervaring te bieden, maken wij gebruik van analytische cookies. BRAINSTORM BOOSTERS gebruikt Google Analytics van Google Inc. (“Google”).

Weigeren en verwijderen van cookies
Via je browserinstellingen kun je de cookies op je computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Als je niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, kun je een browser plugin downloaden en installeren. Meer informatie over het verwijderen van cookies kun je ook vinden bij de Consumentbond of op het internet.

WAT ZIJN JOUW PRIVACY RECHTEN?

Als persoon bepaal jij hoe bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de persoonsgegevens die BRAINSTORM BOOSTERS opslaat. Daarom mag je ons altijd vragen:

 • of wij persoonsgegevens van je verwerken en zo ja, welke;
 • om je persoonsgegevens te wijzigen mochten deze onjuist of onvolledig zijn;
 • om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • om niet langer je gegevens te verwerken of dit te beperken;
 • om je persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Om een of meer van deze rechten uit te oefenen kun je contact met ons opnemen via info@brainstormboosters.nl. Maak wel altijd duidelijk wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Vergeet niet om wanneer je je legitimeert via een kopie van je identiteitsbewijs, op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app van de Rijksoverheid gebruiken.

We zullen je dan binnen een maand na ontvangst van je verzoek informeren of we aan je verzoek kunnen voldoen. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden je verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij je uitleggen waarom.

Meer informatie over je privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE KUN JE EEN PRIVACY KLACHT INDIENEN?

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door BRAINSTORM BOOSTERS, dan proberen wij hier graag samen met je uit te komen. Kom dus altijd eerste even naar ons toe. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

HOE GAAN WIJ OM MET WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY?

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie op onze website plaatsen. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.